กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สรุปผลการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ความเป็นมา

กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นครั้งแรก เมื่อปี  ๒๕๑๗   ซึ่งรัฐบาลเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มรายได้ประชาชาติ

ความหมาย

“กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การรวมตัวกันของชาวบ้าน

เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์

แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการ ลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว

หลักการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

คุณธรรม ๕ ประการ ดังนี้

๑.ความซื่อสัตย์

๒.ความเสียสละ

๓.ความรับผิดชอบ

๔.ความเห็นอกเห็นใจกัน

๕.ความไว้วางใจกัน

ปัจจุบันอำเภอวังหิน มีกลุ่มออมทรัพย์ทั้งหมด ๓๖  กลุ่ม

สรุปการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษสรุปการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดสวัสดิการชุมชน
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

๑.บ้านกระเอิน หมู่ที่ ๑ ตำบลบุสูง มี ๖ กิจกรรม
- สวัสดิการการศึกษา
- สวัสดิการคนด้อยโอกาส
- สวัสดิการกรณีเสียชีวิต
- สวัสดิการผู้สูงอายุ
- สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด
- สวัสดิการเกี่ยวกับเจ็บป่วย
๒.บ้านไทยบวกแต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุสูง มี ๕ กิจกรรม
- สวัสดิการการศึกษา
- สวัสดิการกรณีเสียชีวิต
- สวัสดิการผู้สูงอายุ
- สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด
- สวัสดิการเกี่ยวกับเจ็บป่วย
๓.บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ่อแก้ว มี ๖ กิจกรรม
- สวัสดิการการศึกษา
- สวัสดิการคนด้อยโอกาส
- สวัสดิการกรณีเสียชีวิต
- สวัสดิการผู้สูงอายุ
- สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด
- สวัสดิการเกี่ยวกับเจ็บป่วย
๔.บ้านหนองคูเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนยาง มี ๖ กิจกรรม
- สวัสดิการการศึกษา
- สวัสดิการคนด้อยโอกาส
- สวัสดิการกรณีเสียชีวิต
- สวัสดิการผู้สูงอายุ
- สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด
- สวัสดิการเกี่ยวกับเจ็บป่วย
๕.บ้านนากกโก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลธาตุ มี ๖ กิจกรรม
- สวัสดิการการศึกษา
- สวัสดิการคนด้อยโอกาส
- สวัสดิการกรณีเสียชีวิต
- สวัสดิการผู้สูงอายุ
- สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด
- สวัสดิการเกี่ยวกับเจ็บป่วย
๖.บ้านนากกเขียบ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลธาตุ มี ๖ กิจกรรม
- สวัสดิการการศึกษา
- สวัสดิการคนด้อยโอกาส
- สวัสดิการกรณีเสียชีวิต
- สวัสดิการผู้สูงอายุ
- สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด
- สวัสดิการเกี่ยวกับเจ็บป่วย

อำเภอวังหิน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี ๒๕๕๗ รายละเอียด click

ฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี ๒๕๕๘

ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2558
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเด่นอำเภอวังหิน ๕๘

แบบรายงานตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์๕๘

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>